Wokathon Menu | The Rice Box
The Rice Box

250-545-9929 250-999-0510

Menu

WOKATHON MENU

JANUARY 17 2016 - NOON TO 7PM

Menu for Rice Box Wokathon on January 17 2017
wokathon menu